Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

MENU
BG

Устойчивост: Защо? Какво? Как?

​​​​​​​​​Защо?

Şişecam Груп е „компания за хората“, която се ангажира и признава, че всеки има право да живее в здравословна и чиста околна среда, да извлича сили от традициите на компанията, да се развива и поддържа като екип, да показва справедливи и прозрачни управленски подходи, като в същото време зачита различията.

Какво?

Основните предизвикателства за устойчивото развитие на Şişecam Груп са достъпът и прилагането на неутрални, циркулярни климатични модели, които допринасят за устойчиво управление на природните ресурси, запазване на традициите на компанията, ускоряване внедряването на иновативни и дигитализирани производствени решения, напредване в осигуряването на равни възможности за всички и превръщане на компанията в международен лидер.

Как?

Şişecam Груп реши да включи принципите за устойчиво развитие в своите операции, тъй като те не само спомагат за идентифициране и реализиране на устойчиви бизнес възможности, но и помагат на нашия бизнес да стане по-устойчив за мегатенденциите и да добави стойност за идните поколения, като се стреми да стане справедлив и прозрачен глобален играч.

Нашата цел: да добавим стойност, да оформим бъдещето с нашите продукти и услуги и да споделим богатството, което създаваме. ​

Бързо променящия се пейзаж, несигурната глобална икономика, повишаващата се нестабилност в социалното сближаване и непрекъснатата бърза дигитализация са предизвикателствата към поддържането на успешен бизнес. Все по-често, устойчивият бизнес, вече не се ограничава с това да отговори на очакванията за ръста на печалбата и стойността на акционерите. Şişecam Груп, която е двигател на икономическия растеж, играе също ключова роля в стимулирането на устойчивото развитие. Предизвикателствата, като например непосредствената нужда от млади служители, повишаване на дигитализацията, прозрачност на информацията, изменение на климата, потребление на енергия, производство на отпадъци, заплахи за общественото здраве, бедност, социално изключване, загуба на биоразнообразие и недостиг на ресурси за земеползване и отговорно снабдяване, променят системите, в които бизнесът и нашите вериги за доставки работят. В този контекст подходите за постигане на устойчивост сега са основни задължения.

От една страна, до 2100 г. населението на света ще бъде близо 10 милиарда, но Земята няма неограничени ресурси, особено след като индивидуалното потребление значително нараства. Емисиите на парникови газове са една от основните последици от човешката дейност, която ускорява глобалното затопляне. Това затопляне носи рискове от недостиг и прекъсване на някои естествени цикли, като прясна вода, обедняване на селскостопанска земя, обезлесяване и намаляване на биоразнообразието. Това означава, че бъдещото развитие на всички видове, живеещи на земята, в крайна сметка включително човешките същества, е под заплаха. От друга страна, новите дигитални технологии като социалните медии, мобилните и аналитичните технологии напредват бързо в икономическата среда, като управлението на корпоративната дигитална зрялост може да доведе до дигитални предимства и да доведе до нови технологични възможности. Освен това, систематичната, редовно актуализирана и съпоставима информация за измерване на напредъка в преодоляването на различията между половете спомага за подобряване на участието на жените и другите уязвими групи в икономическите и социалните решения. Както е посочено в Цел 11 (Устойчиви градове и общности), световните градове заемат едва 3 % от земята, но те са отговорни за 60-80 % от енергийното потребление и 75 % от въглеродните емисии. До 2050 г. ключовите движещи сили на икономиката ще представляват 70 % от населението на света, което ще напусне градските райони и дигиталната трансформация и „Интернет на нещата“ (IoT) ще определят градовете на бъдещето, както и радикалната инфраструктура и архитектура. Градовете ще бъдат проектирани и построени на по-малки площи, което ще улесни придвижването до магазини, училища и ресторанти, поради което сградите ще станат по-високи и по-малки.

​​